CÔNG TY CỔ PHẦN XMECAD VIỆT NAM

Dịch vụ nhận lắp đặt hệ thống nhà xưởng

  • Nhận lắp đặt hệ thống nhà xưởng của các đơn vị chế tạo
  • Nhận lắp đặt hệ thống nhà xưởng của các nhà thầu nhập khẩu thiết bị từ nước ngoài